Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

Καταστατικό της «Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή»

Άρθρο 1 - Επωνυμία και Έδρα

1.  Συνίσταται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή» (Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ.).

2.     Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα,

Άρθρο 2 - Σκοποί

Σκοπός της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η διάδοση και η εμβάθυνση του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή.

Άρθρο 3 - Μέσα δράσης

Μέσα με τα οποία η Ένωση εκπληρώνει τους σκοπούς της είναι ιδίως : α) η συνεργασία των ασχολουμένων με τη θεωρητική επεξεργασία του Δ καίου Προστασίας Καταναλωτή και των μετεχόντων στην πρακτική εφαρμογή του,

β) η οργάνωση διαλέξεων, συζητήσεων και συνεδρίων και η συμμετοχή σε τέτοια,

γ) η έκδοση ανακοινώσεων, μελετών και ερευνών,

δ) η επικοινωνία και η συνεργασία με σωματεία ή ενώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς, ε) η παρακολούθηση του κοινοτικού και εθνικού δικαίου στον τομέα της προστασίας καταναλωτή,

στ) η διατύπωση παρατηρήσεων και προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς σε θέματα δικαίου προστασίας του καταναλωτή.

Άρθρο 4- Τακτικά Μέλη

1.  Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

2.   Τακτικά μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και την εφαρμογή του δικαίου προστασίας καταναλωτή, αποδέχονται τους σκοπούς της Ένωσης και επιθυμούν να συντελέσουν στην πρα\ ματοποίησή τους και είναι ή έχουν διατελέσει μέλη ΔΕΠ ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου με αντικείμενο διδασκαλίας νομικό μάθημα, δικαστικοί λειτουργοί και δικηγόροι, καθώς και νομικοί με έμπρακτο εξειδικευμένο ενδιαφέρον για το δίκαιο προστασίας καταναλωτή.

Άρθρο 5- Επίτιμα μέλη

1. Επίτιμα μέλη της Ένωσης ανακηρύσσονται με ομόφωνη απόφαση του Δ. Σ. εξέχοντα πρόσωπα κύρους, που δεν είναι μέλη της Ένωσης τα οποία συνέβαλαν στην προαγωγή των σκοπών της Ένωσης και του δικαίου προστασίας καταναλωτή γενικότερα. Τα επίτιμα μέλη δεν είναι απαραίτητο να έχουν ιδιότητα από τις αναφερόμενες στο άρθρο 4 παρ.2. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, δικαιούνται όμως να παρίστανται και vα συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης ανακηρύσσεται με απόφαση του Δ Σ., που επικυρώνεται από την πρώτη επόμενη Γεν. Συνέλευση, πρώην Πρόεδρος του Δ. Σ., που κατά γενική αναγνώριση προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην προαγωγή των σκοπών της Ένωσης και του δικαίου προστασίας καταναλωτή. Η απόφαση του Δ. Σ. λαμβάνεται με πλειοψηφία των ο/5 του όλου αριθμού των μελών του και επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γ ενική Συνέλευση.

Άρθρο 6 - Εγγραφή μέλους

Όποιος επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος της Ένωσης, υπογράφει δήλωση, την οποία προσυπογράφουν δύο τουλάχιστον προτείνοντα μέλη της Ένωσης. Η εγγραφή του υποψηφίου μέλους γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του. 

Άρθρο 7 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

1.  Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται, Έχουν το δικαίωμα επίσης να υποβάλλουν έγγραφες ή προφορικές προτάσεις που ανάγονται στους σκοπούς της Ένωσης προς τα όργανα διοίκησης της Ένωσης.

2.  Τα μέλη υποχρεούνται να είναι ταμειακά ενήμερα και να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Καταστατικού και με τις αιτοφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.

Άρθρο 8 - Αποχώρηση και διαγραφή μέλους

1.   Παύει να ανήκει στην Ένωση ένα μέλος της :

α) όταν δηλώσει εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο ότι επιθυμεί να οποχωρήσει, μετά την αποδοχή της δήλωσης από το Δ. Σ. και σε κάθε περίπτωση αυτοδίκαια με τη λήξη του έτους εντός του οποίου υποβλήθηκε η c-χετική δήλωση.

β) όταν καθυστερεί συνδρομές δύο τουλάχιστον χρόνων, παρά τη ρητή πρόσκληση από τον Ταμία να τις καταβάλει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαγραφή γΓ αυτόν τον λόγο,

γ) εάν απέχει αδικαιολόγητα και για ικανό χρόνο από τις εργασίες της Ένωσης και

ο) εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2.       Στις (γ) και (δ) περιπτώσεις για τη διαγραφή αποφασίζει η Γενική Συνέλευση. Το προς διαγραφή μέλος πρέπει να καλείται πάντοτε προς απολογία με έγγραφο, το οποίο θα του επιδίδεται 8 τουλάχιστον ημέρες πριν από την προς τον σκοπό της διαγραφής συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απολογία δύναται να γίνει είτε εγγράφως είτε προφορικώς.

Άρθρο 9 - Όργανα της Ένωσης

Τα όργανα της Ένωσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 10- Διοικητικό Συμβούλιο

1.      Η Ένωση διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Διοικηιικού Συμβουλίου είναι επτά (7), Εκλέγονται επίσης μέχρι τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.

2.      Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Τα μέλη του Δ. Σ. είναι πάντα επανεκλέξιμα,

3.   Τα μέλη του Δ. Σ. εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των ταμειακώς ενήμερων μελών της Ένωσης, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με ψηφοδέλτια.

4.  Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία του συμβούλου που έλαβε τις περισσότερες ψήφους, εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Ίρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ ενικό Γραμματέα και Ταμία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει καλούμενο εγκαίρως, ακόμα και τηλεφωνικώς, από τον Πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο του, ευρίσκεται δε σε απαρτία εάν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα και, εάν δεν αναφέρεται άλλως ειδικά από το παρόν Καταστατικό ή το νόμο, αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη του Προέδρου.

6. Μέλος του Δ. Σ. μπορεί να υποβάλει παραίτηση στο Δ. Σ. Στην περίπτωση αποχώρησης μέλους Δ. Σ, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό. Εάν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, το Δ. Σ. συνεδριάζει και ενεργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του, εφόσον αυτά δεν είναι λιγότερα από τέσσερα.

Άρθρο 11 - Αρμοδιότητες Δ.Σ.

1.     Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί τις υποθέσεις της Ένωσης, διαχειρίζεται την περιουσία της και ενεργεί κάθε πράξη, αναγόμενη στη λειτουργία και τους σκοπούς της Ένωσης, που δεν υπάγεται, δυνάμει του νόμου ή του παρόντος Καταστατικού, στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.     Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των Δικαστηρίων και των άλλων Αρχών. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κάθε φορά που κρίνει τούτο επιβαλλόμενο, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ. Σ. και των Γ. Σ. και υπογράφει τα εξερχόμενα έγγραφα. Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και το συντονισμό της δράσης της.

3.      Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, σε όλα του τα καθήκοντα.

4.     Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία της Ένωσης και επιμελείται, προπαρασκευάζει και εισηγείται στον Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση τα ζητήματα που απασχολούν την Ένωση, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων και εκδίδει επίσημα αντίγραφά τους, συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα με τον Πρόεδρο, τηρεί το μητρώο μελών και έχει την ευθύνη για τη φύλαξη των αρχείων και της σφραγίδας της Ένωσης. Το Γεν. Γραμματέα κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Ταμίας.

5.    Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη λογιστική τάξη της ΕΔΙΠΚΑ και για την διαχείριση του Ταμείου της. Τηρεί τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία και διενεργεί όλες τις πληρωμές και τις εισπράξεις για λογαριασμό της Ένωσης ενεργώντας ατομικά. Εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής, τις ετήσιες συνδρομές των μελών τις έκτακτες εισφορές, δωρεές, χρηματικές ενισχύσεις της Ένωσης και γενικά κάθε χρηματικό έσοδο. Ο Ταμίας, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνεται από το Σύμβουλο του Δ.Σ. που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Το Δ. Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίζει ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα μέλη του καθώς και να αναθέτει σε οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτο τη διενέργεια πράξεων της αρμοδιότητάς του ή την εκπροσώπησή του.

Άρθρο 12- Γενική Συνέλευση

1.   Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη της Ένωσης που είναι ταμειακά ενήμερα.

2.        Η Τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται συνήθως εντός του Φεβρουαρίου κάθε έτους, την ημέρα και ώρα που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, και εν πάση περιπτώσει ανά τριετία για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση, δύναται να συγκαλείται και εκτάκτως, κάθε φορά που αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο, ή
ζητηθεί εγγράφως από είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον τακτικά μέλη της Ένωσης, που πρέπει να καθορίζουν και τα επείγοντα για συζήτηση θέματα\

3. Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις αποστέλλονται στα μέλη της Ένωσης, είτε ταχυδρομικά, είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Τακτικής ή Έκτακτης Γεν, Συνέλευσης. Τα μέλη δύνανται να καλούνται επίσης τηλεομοιοτυπικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με το τηλέφωνο. Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που, με την επιφύλαξη της άνω β' περίπτωσης του εδαφίου β' της άνω παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κάθε τακτικό μέλος της Ένωσης δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις, είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενο από μέλος της ΕΔίΠΚΑ, με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση, που θα αφορά τη συγκεκριμένη Γεν, Συνέλευση. Κανένας δεν δύναται να αντιπροσωπεύει περισσότερα από δύο μέλη.

5.     Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίσταται το 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακά ενήμερων τακτικών μελών της Ένωσης. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την ημερομηνία συγκλήσεως της Γεν. Συνέλευσης, η Γε ν. Συνέλευση συνέρχεται χωρίς άλλη πρόσκληση αυτοδικαίως την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, εκτός αν το Δ.Σ. έχει ορίσει διαφορετικά στο έγγραφο της προσκλήσεως για τη Γεν. Συνέλευση, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε και αν είναι τα παρόντα ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη.

6.   Οι αποφάσεις της Γεν. Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, εξαιρουμένων των αρχαιρεσιών και κάθε άλλης περιπτώσεως που ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή/και το παρόν Καταστατικό.

7.   Αποφάσεις δύνανται να ληφθούν μόνο επί θεμάτων που αναγράφονται

στην ημερήσια διάταξη.

8.      Η ψηφοφορία είναι μυστική, εκτός εάν αποφασισθεί άλλως για συγκεκριμένο ή συγκεκριμένα θέματα με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων στη Γενική Συνέλευση μελών.

Άρθρο 13- Αρχαιρεσίες

1. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. περιλαμβάνονται σε ενιαίο

ψηφοδέλτιο, που καταρτίζεται από τη Γραμματεία πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. δηλώνουν ατομικά την υποψηφιότητα τους. Υποψηφιότητες δύνανται να υποδείξουν και πέντε (5) μέλη της Ένωσης. Στο ενιαίο ψηφοδέλτιο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά και οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται ειδικά από τη Γενική Συνέλευση.

Στα ψηφοδέλτια τίθενται μέχρι επτά (7) σταυροί προτίμησης για τους υποψήφιους των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και μέχρι τρεις (3) σταυροί προτίμησης για τους υποψήφιους της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Οι επιτυχόντες για το Δ. Σ. ανακηρύσσονται κατά τη σειρά της επιτυχίας τους με σχετική πλειοψηφία των παρόντων.

 Ο τρεις (3) επιλαχόντες ανακηρύσσονται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά της επιτυχίας τους και καλούνται με την αυτή σειρά σε αναπλήρωση των αντίστοιχων τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κενώσεως της θέσεώς τους για οποιοδήποτε λόγο.

Άρθρο 14- Πόροι

Πόροι της Ένωσης είναι τα δικαιώματα εγγραφής, οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές, οι κάθε είδους δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις προς την Ένωση, κρατικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις, οι κληρονομιές, οι κληροδοσίες, οι έκτακτες ή προαιρετικές εισφορές των μελών, και κάθε άλλο νόμιμο έσοδο, όπως εισπράξεις από δραστηριότητες ή εκδόσεις της Ένωσης.

Άρθρο 15 - Τροποποίηση του καταστατικού

1. Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γ ενική Συνέλευση, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα ή να αντιπροσωπεύονται τα 3/5 των ταμειακά ενήμερων μελών της Ένωσης και να ψηφίζουν υπέρ της τροποποιήσεως τα 3/4 τουλάχιστον των μελών που είναι παρόντα και ψηφίζουν.

2. Για την τροποποίηση των σκοπών της Ένωσης απαιτείται η συναίνεση πάντων των μελών της Ένωσης. Η συναίνεση των απόντων δίδεται εγγράφως.

Άρθρο 16 - Διάλυση της Ένωσης

1.     Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται σύγκληση ειδικής Γενικής Συνέλευσης, που βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία των 4/5 τουλάχιστον του όλου αριθμού των μελών της Ένωσης και αποφασίζει με πλειοψηφία των 3/4 rou όλου αριθμού των μελών της Ένωσης.

2.     Σε περίπτωση διάλυσης της Ένωσης, η περιουσία της ΕΔΙΚΠΑ διατίθεται με απόφαση της Γ. Σ, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης για σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς τους σκοπούς της Ένωσης.

Άρθρο 17 - Γενικές διατάξεις

ΐ. Για κάθε ζήτημα διοίκησης και διαχείρισης της ΕΔΙΚΠΑ, που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ή τον νόμο, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο..

2. Η Ένωση φέρει δική της σφραγίδα κυκλική που φέρει τις λέξεις «Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή».

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 17 άρθρα, διαβάστηκε και έγινε δεκτό κατ' άρθρο από όλα τα ιδρυτικά μέλη της ΕΔΙΚΠΑ στις 9 Ιανουαρίου 2002. Το καταστατικό θα ισχύει από την καταχώρισή του στο τηρούμενο τηρούμενο βιβλίο του Πρωτοδικείου.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2002

 

bg Image
Back to top