Παρεμβάσεις


Εισηγήσεις

Σκοπός

Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΔΙΠΚΑ) ιδρύθηκε το 2002 δυνάμει της με αριθμό 1338/2002 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και το καταστατικό της καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 23869. Σκοπός της ΕΔΙΠΚΑ είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η διάδοση και η εμβάθυνση του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή. Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ΕΔΙΠΚΑ οργανώνει διαλέξεις, συζητήσεις, ημερίδες και συνέδρια, προβαίνει στην έκδοση ανακοινώσεων, μελετών και ερευνών, συνεργάζεται με σωματεία ή ενώσεις που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς, παρακολουθεί τις νομοθετικές εξελίξεις σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, παρεμβαίνοντας με παρατηρήσεις και προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς. Μέλη της Ένωσης μπορούν να είναι όσοι ασχολούνται με τη μελέτη και εφαρμογή του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και αποδέχονται τους σκοπούς της. Πρόεδροι της ΕΔΙΠΚΑ διετέλεσαν οι Καθηγητές Ιωάννης Σχινάς (2002-2008) και Φίλιππος Δωρής (2008-2013).

Διοικητικό Συμβούλιο ΕΔΙΠΚΑ

Δημήτρης Σπυράκος, Δ.Ν., Δικηγόρος - Πρόεδρος Δ.Σ.

Γεώργιος Δέλιος,  Καθηγητής και Κοσμήτορας Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτρης Αυγητίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής Θράκης- Γενικός Γραμματέας

Χρυσάνθη Παπαστάμου, Ειρηνοδίκης - Ταμίας

Δημήτριος Λουκάς, Δ.Ν., Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ανταγωνισμού- Μέλος

Θεόδωρος Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Θράκης- Μέλος

Βίκτωρ Τσιαφούτης, Μ.Δ.Ε., Δικήγορος- Μέλος

Καταστατικό της «Ένωσης Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή»

Άρθρο 1 - Επωνυμία και Έδρα

1.  Συνίσταται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή» (Ε.ΔΙ.Π.ΚΑ.).

2.     Έδρα της Ένωσης είναι η Αθήνα,

Άρθρο 2 - Σκοποί

Σκοπός της Ένωσης είναι η ανάπτυξη, η εξέλιξη, η διάδοση και η εμβάθυνση του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή.

Περισσότερα...
bg Image
Back to top